Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Metodinė diena „Ugdymo sėkmės istorijos Kauno „Vyturio“ gimnazijoje“

Informacija

Tai, kas pasiekta, netrukdo siekti toliau ir apie tai garsiai sakyti kitiems.
(D. Kleinas)

2015 m. lapkričio 20 dieną „Vyturio“ gimnazijoje vyko metodinė diena „Ugdymo sėkmės istorijos Kauno „Vyturio“ gimnazijoje“, kurioje gerąja patirtimi dalijomės su Varėnos rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojomis.

Atvykusias iš dešimties įvairaus tipo Varėnos rajono mokyklų viešnias supažindinome su „Vyturio“ sėkmės istorijomis. Pirmosios gimnazijos gerosios patirties sklaidą pradėjo gimnazijos direktorė Aleksandra Bancevičienė, tikybos mokytoja sesė Liucija Grybaitė FMA, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė ir direktoriaus pavaduotoja Jolanda Zemlevičienė, koordinuojanti Muzikos skyriaus veiklą. Direktoriaus pavaduotoja Violeta Belevičiūtė ir Mokinių parlamento atstovai Ervinas Šurka (IVa), Dorotėja Sirvydytė (IId) ne tik šiltai pasitiko svečius, bet ir pristatė mokinių savivaldos indėlį įgyvendinant demokratinį valdymą, pasidžiaugė gimnazijos tradicijomis. Į mokinių dailės ir technologijų darbų parodos „Sakralinio meno atspindžiai mokinių kūryboje“ atidarymą metodinės dienos dalyvius pakvietė dailės mokytoja metodininkė Jurga Stravinskienė, dailės vyr. mokytoja Vitalija Paulaitienė, technologijų vyr. mokytoja Aušrelė Petronytė, technologijų mokytojas metodininkas Rimvydas Ambrulis. Svečius domino ir gimnazistų karjeros ugdymo kryptys, karjeros centro veikla, apie kurią išsamiai ir vaizdžiai papasakojo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Ambrulienė, ugdymo karjerai koordinatorė Ona Kazakevičienė. Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jolanta Leonavičienė, muzikos mokytoja metodininkė Ingrida Senikienė, vyresnysis istorijos mokytojas Lauras Bartninkas ir dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Virginija Petrulienė metodinės dienos dalyvius pakvietė į atviras pamokas.

Atliepiant į kolegų iš Varėnos rajono poreikius, po pietų gimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė Jolanta Leonavičienė pristatė mokytojų metodinę veiklą ir indėlį siekiant mokyklos pažangos. Pristatyta įvairiapusė veikla, metodai, nauji sukurti projektiniai produktai atskleidė gimnazijos mokytojų kryptingą veiklą siekiant prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės. Biologijos projektas „Gilė“ (Irena Šidlauskienė, biologijos mokytoja metodininkė), mokinių kompiuterinės muzikos kūrybos rinkinio „Žingsniai“ kompaktinis albumas (Tadas Balaišis, kompiuterinės muzikos vyr. mokytojas), patirtis tarptautiniuose Comenius projektuose „Tarptautiniai mokinių mainai: užsienio kalbų mokymas netradicinėse aplinkose“ (Lina Dovydienė, Vilma Gudelienė,Vaida Paulauskienė, Daiva Visockienė, anglų kalbos mokytojos metodininkės), virtuali gimnazijos mokytojų kompetencijos dokumentų apskaitos duomenų bazė Google diske (Jolanta Leonavičienė, informatikos mokytoja metodininkė), leidinys „Interaktyvus giesmynas“ (Nijolė Franckevičienė, muzikos mokytoja metodininkė, Vitalija Paulaitienė, dailės vyr. mokytoja, Sandra Paštuolytė, informacinių technologijų vyr. mokytoja), „Pažintinės kelionės gamtamoksliniame ugdyme“ (Dainius Statkevičius, biologijos mokytojas ekspertas), mokinių mokomosios bendrovės sukurtas produktas - knyga „Aš įveikiau. Nebijok kovoti“ (Sandra Paštuolytė, ekonomikos mokytoja metodininkė, Rita Juknienė, gimnazijos psichologė) - tai tik keletas paskutiniųjų svariausių darbų, apie kuriuos nuoširdžiai pasakojo mokytojai.

Lietuvių liaudies patarlė byloja: "Svečias neilgai būna, bet daug mato". Kolegiškam bendravimui ir bendradarbiavimui skirtas laikas prabėgo itin greitai ir turiningai. Tiek svečiai, tiek šeimininkai pritarė, kad sėkmingo pokyčių proceso prielaidos yra nuolatinė turimos patirties sklaida ir naujų galimybių paieška. Aktualiomis ugdymo(si) temomis diskutavę kolegos išvyko patenkinti, svečių knygoje palikę įrašą: „Pati įspūdingiausia geroji patirtis, kurią išsivežame iš Jūsų gimnazijos. Pasilieka šilti prisiminimai. Tegul ir toliau Jūsų gimnaziją ir Jus visus asmeniškai lydi sėkmė ir Dievo palaima“.

Ina Petkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
gerosios patirties sklaidos koordinatorė

Svečiuose Varėnos pedagogai

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.