Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Mokinių elgesio taisyklės

Informacija

Susipažinkite su LR Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje pasklebtomis mokinių, tėvų ir mokytojų teisėmis ir pareigomis >>.

Atsakomybė už rūkymą >>

Asmens amžiaus ribojimai susiję su prekyba alkoholiu >>

 KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Patvirtintos Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-70

 

[išrašas]

4. Kiekvienas mokinys privalo žinoti šias Taisykles bei laikytis jų.

MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7. Mokiniai turi teisę:
7.1. Gauti geros kokybės švietimo paslaugą;
7.2. Gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
7.3. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;
7.4. Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
7.5. Nustatyta tvarka naudotis gimnazijos vadovėliais, biblioteka, sporto sale, mokomaisiais kabinetais, kompiuteriais ir kita įranga ar priemonėmis;
7.6. Puoselėti kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas;
7.7. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje, dalyvauti popamokinėje veikloje;
7.8. Burtis į mokinių organizacijas, neprieštaraujančias LR įstatymams;
7.9. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, svarstant jo elgesį;
7.10. Gimnazijoje padėti kurti atmosferą, kurioje visi galėtų darniai mokytis, dirbti.

8. Mokiniai privalo:
8.1. Laikytis Švietimo įstatymu, gimnazijos įstatais, mokymo sutartimi, šiomis Taisyklėmis ir kitais gimnazijos vidiniais dokumentais nustatytų pareigų, vykdyti gimnazijos administracijos, pedagogų ir kitų darbuotojų teisėtus reikalavimus;
8.2. Stropiai ir sąžiningai mokytis, lavinti savo gabumus, įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi kelią;
8.3. Būti mandagūs ir kultūringi, pagarbiai elgtis su mokytojais, kitais gimnazijos darbuotojais, gimnazijos bendruomenės nariais ir gimnazijos svečiais;
8.4. Kalbėti taisyklinga lietuvių kalba, nevartoti necenzūrinių žodžių;
8.5. Į pamokas ateiti tvarkingai apsirengus su uniforma (Kauno „Vyturio“ gimnazijos uniformos vilkėjimo tvarkos aprašas), kūno kultūros pamokose dalyvauti su sportine apranga ir avalyne;
8.6. Pamokų, pertraukų, renginių metu elgtis taip, kad nekiltų pavojus jų pačių ir kitų sveikatai ir gyvybei;
8.7. Nežeminti gimnazijos mokinių, mokytojų, kitų darbuotojų, nesityčioti iš jų;
8.8. Tausoti gimnazijos patalpas, inventorių, mokymo priemones, vadovėlius, knygas, paimtas iš gimnazijos bibliotekos. Už mokyklos turto tyčinį sugadinimą atsakingas kiekvienas mokinys materialiai. Atlyginti įstatymų nustatyta tvarka mokyklai padarytą žalą (turtinę ar neturtinę) privalo mokiniai ar jų tėvai (globėjai, rūpintojai)
8.9. Be priežasties nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti pamokų; praleidę pamokas atnešti klasės auklėtojui tėvų (globėjų) ar gydytojų pažymą. Ligos atveju iki 3 darbo dienų pateisinimą gali rašyti tėvai arba gydytojas, jei sergama ilgiau negu 3 darbo dienas, turi būti gydymo įstaigos pažyma;
8.10. Rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros;
8.11. Palaikyti švarą gimnazijoje ir jos teritorijoje;
8.12. Laikytis saugos taisyklių: neliesti apšvietimo lempų, priešgaisrinės apsaugos priemonių, elektros rozečių, elektros skydų, negadinti santechninių įrengimų;
8.13. Nebėgioti koridoriais, laiptais, sukeliant pavojų sau ir kitiems;
8.14. Bibliotekoje, skaitykloje elgtis mandagiai, netriukšmauti.
8.15. Valgykloje nesistumdyti, nelaistyti ir nedrabstyti maisto, netrukdyti valgyti kitiems; pavalgius nusinešti indus.
8.16. Prieš kiekvienų mokslo metų pradžią pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 dienos pateikti klasės vadovui medicininę pažymą apie sveikatos būklę;
8.17. Išvykdami iš gimnazijos, atsiskaityti su biblioteka.

9. Pamokų metu mokiniai privalo:
9.1. Būti dėmesingi, vykdyti mokytojų nurodymus;
9.2. Turėti reikalingas pamokai priemones ir atlikti paskirtas užduotis. Mokiniai, neatlikę namų darbų, neatlikimo priežastis turi prieš pamoką paaiškinti mokytojui;
9.3. Savo elgesiu netrukdyti darbo mokytojui ir kitiems mokiniams;
9.4. Būti atsakingi už savo darbo vietą, palikti ją tvarkingą;
9.5. Įėjus į klasę mokytojui, gimnazijos vadovui ar svečiui, pasisveikinti atsistojant.

10. Mokiniams draudžiama:
10.1. Pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais, grotuvais, ausinukais, kitomis naujausiomis informacinėmis technologijomis (jei tai nėra ugdymo proceso dalis). Telefonas turi būti kuprinėje, telefonų garsinis signalas išjungtas;
10.2. Be mokytojo leidimo išeiti iš pamokos;
10.3. Įsinešti į gimnaziją daiktus, keliančius pavojų sveikatai ir gyvybei (cigaretės, adatėlės, žiebtuvėliai, peiliai, kastetai, dujų balionėliai, pirotechnikos priemonės ir kt.);
10.4. Rūkyti, vartoti alkoholį, energetinius gėrimus, narkotines medžiagas, žaisti azartinius žaidimus, vartoti necenzūrinius žodžius, smurtauti (pravardžiuoti, erzinti, spardytis, kumščiuoti, apkalbėti, užrašinėti piktus ir bjaurius žodžius apie kitą asmenį, ignoruoti, gadinti kito asmens daiktus ir kt.), reketuoti (daiktų ar pinigų reikalavimas bei atėmimas);
10.5. Filmuoti, fotografuoti, naudoti diktofoną gimnazijoje ir jos teritorijoje be administracijos, klasės vadovo ar mokytojo leidimo;
10.6. Be mokytojo leidimo į kompiuterį įdiegti arba panaikinti bet kokią programą;
10.7. Platinti elektroninėje erdvėje ir kitokiu būdu privataus pobūdžio, neteisėtą, turinčio smurto, agresijos, neapykantos kitiems, pornografijos, įžeidžiančio turinio ir pan. pobūdžio informaciją (susidūrus su tokiais atvejais, mokinys privalo nedelsiant informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), klasės vadovą ir/ar kitus mokyklos darbuotojus);
10.8. Gadinti ar pasisavinti gimnazijos turtą;
10.9. Kviesti pašalinius asmenis, nesimokančius ar nedirbančius gimnazijoje, į gimnazijos renginius bei gimnazijos patalpas be klasės auklėtojo ar gimnazijos administracijos leidimo;
10.10. Žiemos metu arti gimnazijos pastato mėtyti sniegą į sienas, langus, praeivius ir transporto priemones.
10.11. Pamokų metu gimnazijoje dėvėti striukes, paltus, nešioti kepures ir nederančius prie mokyklinės uniformos papuošalus/aksesuarus.

MOKINIŲ PAGEIDAUJAMO ELGESIO SKATINIMAS

11. Už puikų mokymąsi, elgesį, lankomumą, aukštus pasiekimus sporte, mene, visuomeninėje veikloje mokiniams gali būti:
11.1. pareikšta padėka žodžiu (dalyko mokytojo, klasės vadovo, mokyklos vadovų ir kt. mokyklos darbuotojų);
11.2. pareikšta padėka raštu (dalyko mokytojo, klasės vadovo, direktoriaus įsakymu);
11.3. dovanojami padėkos raštai, asmeninės dovanos;
11.4. paskatintas išvyka, ekskursija, dalinai ar visai apmokamos išlaidos iš mokyklai skirtų pažintinės veiklos lėšų.

MOKINIŲ DRAUSMINIMAS

12. Dėl Taisyklių pažeidimų mokiniams gali būti:
12.1. Taikomos prevencinės priemonės (1 ir 2 priedai);
12.2. Skiriamos nuobaudos:
12.2.1. direktoriaus įsakymas (pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas);
12.2.2. materialinės žalos atlyginimas;
12.2.3. raštas policijai, vaikų teisių apsaugos tarnybai;
12.2.4. su mokiniu vienašališkai mokymo sutartis gali būti nutraukta žemiau išvardintais atvejais:
12.2.4.1. dėl grubaus viešosios tvarkos pažeidimo: asocialaus ar keliančio realią grėsmę mokinių ir/ar mokytojų saugumui ar sveikatai, už mokinių ir/ar mokytojų garbės ir orumo įžeidimą;
12.2.4.2. dėl mokyklos nelankymo ir nesimokymo;
12.2.4.3. su mokiniu vienašališkai nutraukta mokymo sutartis įteisinama direktoriaus įsakymu, gavus mokytojų bei mokyklos tarybų pritarimus;
12.2.4.4. su mokiniu iki 16 m. gali būti vienašališkai nutraukta mokymo sutartis, suderinus tai su pedagogine psichologine bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba;
13. Visais atvejais apie nuobaudas klasės vadovas per tris dienas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).
14. Dėl mokinio ypač pavojingo ir neprognozuojamo elgesio aplinkinių žmonių atžvilgiu mokykla gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar/ir vidutinės priežiūros skyrimo.
15. Atsiradus administracinės, baudžiamosios ar kitos teisės pažeidimų požymiams, mokykla visais atvejais apie tai praneša policijai.

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.