Mokinių elgesio taisyklės

Informacija
Sukūrė Pirmadienis, 2015 gegužės 11 22:16
Peržiūros: 3021

Mokinių, tėvų ir mokytojų teisės ir pareigos

Susipažinkite su LR Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje pasklebtomis mokinių, tėvų ir mokytojų teisėmis ir pareigomis.

Atsakomybė už rūkymą >>

Mokinių elgesio taisyklės mokykloje, klasėje

Šios taisyklės nustato mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų ir pertraukų metu, bendrąsias taisykles dėl narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimo, rūkymo bei kitų pažeidimų, mokinių drausminimo ir skatinimo priemonės.

I. Mokinys turi teisę :

 1. Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;
 2. Gauti geros kokybės švietimą;
 3. Pasirinkti būrelius tenkinančius programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas;
 4. Gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę , socialinę pedagoginę, sveikatos priežiūros pagalbą, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kt. su mokymuisi susijusią informaciją;
 5. Turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;
 6. Dalyvauti mokyklos savivaldoje;
 7. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
 8. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas mokinio elgesys;

II. Kiekvienas mokinys privalo žinoti ir laikytis šių Taisyklių bei sutarties su mokykla sąlygų:

 1. Privalo laikytis higienos reikalavimų - į mokyklą ateiti tvarkingai apsirengus (dėvėti mokinio uniformą). Patalpose draudžiama dėvėti striukes, kepures;
 2. Privalo nevėluoti į pamokas;
 3. Visur turi vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį principais, saugoti mokyklos garbę;
 4. Netriukšmauti pamokų ir pertraukų metu, nespardyti sienų, netrankyti durų, nesistumdyti, nesityčioti iš kitų;
 5. Kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinama medicinos įstaigos arba tėvų pažyma, kur nurodomas neatvykimo laikas ir priežastys. Ligos atveju iki trijų dienų pateisinimą gali rašyti tėvai, jei sergama ilgiau nei tris dienas - turi būti gydymo įstaigos pažyma;
 6. Draudžiama į mokyklą neštis pavojų keliančius bei nereikalingus darbui pamokoje daiktus.
 7. Pavojų keliantys daiktai paimami ir perduodami tėvams.
 8. Mokykloje, renginių už mokyklos ribų, ekskursijų metu mokiniai privalo laikytis saugaus elgesio reikalavimų;
 9. Į išvykas, ekskursijas mokiniai vyksta tik su mokytoju, gavus direktoriaus leidimą (įforminama įsakymu). Moksleiviai supažindinami su saugumo reikalavimais;
 10. Mokiniai turi rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros;
 11. Rastus daiktus turi perduoti mokyklos administracijai;
 12. Draudžiama smurtauti, žaisti pavojingus žaidimus, žaisti kortomis, iš pinigų, naudoti pirotechnines priemones;
 13. Mokyklos bibliotekoje, valgykloje ar kitose bendrose mokyklos patalpose mokiniai privalo laikytis tose patalpose nustatytos tvarkos;
 14. Draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas;
 15. Moksleivis, pastebėjęs sugadintą turtą, tuojau pat informuoja mokytoją ar mokyklos administraciją;
 16. Moksleivis, išvykdamas iš mokyklos, privalo atsiskaityti su biblioteka.

III. Pamokų metu moksleivis privalo:

 1. Turėti reikiamas priemones ir atlikti pavestas užduotis;
 2. Draudžiama savo elgesiu trukdyti darbą mokytojui ir klasei;
 3. Pamokų metu draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais ne ugdymo tikslais, jų garsiniai signalai turi būti išjungti. Jei yra būtina atsiliepti į skambutį, mokinys, paprašęs mokytojo, gali išeiti į koridorių;
 4. Iš pamokos galima išeiti tik mokytojui leidus;
 5. Sportinę aprangą moksleiviai vilki tik kūno kultūros pamokose;
 6. Moksleiviai privalo kultūringai bendrauti ne tik tarpusavyje, bet ir su mokyklos darbuotojais, mokyklos svečiais, kitais asmenimis;
 7. Koridoriuose, laiptinėse, kabinetuose mokiniai privalo laikytis saugos reikalavimų.

Moksleivių skatinimas 

IV. Moksleiviams gali būti taikomos šios skatinimo priemonės :

 1. pagyrimas;
 2. padėka (raštu);
 3. atminimo dovanos;
 4. ekskursijos;
 5. kitos skatinimo formos.