Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Pedagogų posėdžiai, pranešimai

Informacija

Gimnazijos savanorystės patirties pristatymas respublikinėje parodoje "Mokykla 2017", 2017-11-24 (pranešimo "Savanori...auk" medžiaga)

Pedagogų posėdžio, vykusio 2017-08-30, pranešimų medžiaga:

1. Direktorės A.Bancevičienės pranešimas "Ugdymo Kauno "Vyturio" gimnazijoje lūkesčiai ir galimybės".

2. Pranešimas "Mokymosi pasiekimų kokybės siekis: kryptys ir priemonės 2017-2018 m.m.", parengė direktorės pavaduotoja ugdymui I.Petkevičienė.

3. Direktorės pavaduotojos ugdymui J.Burneikienės ir psichologės R.Juknienės pranešimas "Vaiko gerovės komisijos veikla teikiant pagalbą mokiniams, tėvams ir mokytojams".

Vaiko gerovės komisijos veikla teikiant pagalbą mokiniams, tėvams ir mokytojams 

Ugdymo turinio planavimas 2017

Informacija

2017-2018 m.m. ir 2018-2019 m.m. pradinio ugdymo programos BUP (patvirtintas ŠMM ministro 2017-06-02 įsak. nr. V-446)

2017-2018 m.m. ir 2018-2019 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų BUP (patvirtinti ŠMM ministro 2017-06-02 įsak. nr. V-442)

Planavimo dokumentai mokytojams:

 

Netradicinio ugdymo dienos 2017-2018 m.m. (spauskite paveikslėlį žemiau):

netrad dienos2017

 

 

 

 

Leidinys "Ugdymas(is) paradigmų kaitoje"

Informacija

Leidinyje "Ugdymas(is) paradigmų kaitoje" pristatomas Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas, Geros mokyklos koncepcija, atnaujinta Mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika ir jų įgyvendinimo gairės. Šie dokumentai yra bendri susitarimai, kuriuose tęsiama esminė bendrojo ugdymo nuostata, orientuota į ugdytinio asmenybės atsiskleidimą ir augimą.

Leidinį galima rasti ministerijos svetainėje adresu

 http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/Ugdymas%20paradigm%C5%B3%20kaitoje.pdf

Metodiniai patarimai ir rekomendacijos

Informacija

Mokinių mokymosi stiliai. Metodinės rekomendacijos, kaip dirbti su skirtingų poreikių mokiniais (lankstinukas)

Mokymo diferencijavimas pamokose. Metodiniai patarimai

Sėkminga pamoka. Santrauka.

Pamokos struktūros kokybė, 1 dalis (L. Šernienės webinaras)

Pamokos struktūros kokybė, 2 dalis (L. Šernienės webinaras)

Mokomasis filmas "Intelekto tipai ir IKT" (su liet. subtitrais, 10 min.)

Filme pristatomi 8 intelekto tipai ir aiškinama, kaip informacines technologijas pritaikyti pamokose atsižvelgiant į mokinių intelekto tipus.

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.