Priėmimo tvarka

Informacija
Sukūrė Šeštadienis, 2013 vasario 09 12:11
Peržiūros: 1024

Priėmimo į Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos
Muzikos skyrių tvarkos aprašas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja vaikų ir mokinių priėmimą į muzikos skyrių.
2. Už neformalųjį švietimą mokamas Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio užmokestis.
3. Užmokesčio lengvatos taikomos Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

II. PRIĖMIMAS

4. Į muzikos skyrių gali būti priimami vaikai ir mokiniai nuo 6 iki 18 metų priklausomai nuo pasirinkto dalyko..
8. Ankstyvasis muzikinis ugdymas rekomenduojamas 5–7 metų vaikams.
9. Pradinis muzikinis ugdymas rekomenduojamas 7–11 metų mokiniams.
10. Pagrindinis muzikinis ugdymas rekomenduojamas 11–16 metų mokiniams.
11. Baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programas, mokiniai gali rinktis išplėstinio muzikinio ugdymo programas.
12. Anksčiau nesimokiusiems meninių dalykų vyresniems nei 14 metų mokiniams rekomenduojama mokytis pagal menų mėgėjų ugdymo programas.
13. Priėmimas vykdomas:
13.1. pagrindinis – gegužės 28 – birželio 10 dienomis;
13.2. papildomas – rugpjūčio 25–31 dienomis (papildomas priėmimas vykdomas, jei nesukomplektuojamos grupės pagrindinio priėmimo metu).
14. Jei yra laisvų vietų, vaikai ir mokiniai į neformaliojo švietimo įstaigas priimami visus mokslo metus.

III. PRIĖMIMO DOKUMENTAI IR JŲ ĮFORMINIMAS

15. Vaikai ir mokiniai priimami pagal tėvų, globėjų ar rūpintojų pateiktus prašymus įstaigos direktoriui. Prašyme nurodoma:
15.1. vaiko ar mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
15.2. pagrindinis muzikinis dalykas, kurio norėtų mokytis vaikas ar mokinys;
15.3. tėvų ar globėjų adresas, telefonas, darbovietė;
15.4 bendrojo lavinimo mokykla, klasė.
16. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
16.1. vaiko ar mokinio sveikatos būklės pažyma arba jos kopija;
16.2. gimimo liudijimo arba paso (tapatybės kortelės) kopija;
16.3. pažyma apie mokymosi rezultatus atvykus iš kitos meno ar muzikos mokyklos.
17. Prie prašymo ir dokumentų pridedama 1 nuotrauka.
19. Prašymai registruojami prašymų registravimų knygoje. Joje privalo būti šios skiltys:
19.1. eilės numeris;
19.2. vaiko ar mokinio vardas, pavardė;
19.3. namų adresas;
19.4. pagrindinis muzikinis dalykas, kurio norima mokytis;
19.5. prašymo pateikimo data.
20. Kito tipo įstaigoje mokęsi mokiniai priimami bendra tvarka. Jei mokinys neturi pažymos apie mokymosi rezultatus, priėmimo komisija įvertina jo gebėjimus.

IV. BENDRIEJI PRIĖMIMO KRITERIJAI

22. Mokinių priėmimą vykdo Mokinių priėmimo komisija (toliau – komisija). Komisijos sudėtis ir jos nuostatai tvirtinami mokyklos direktoriaus įsakymu.
23. Priėmimo metu komisija vertina stojančiojo muzikinius gebėjimus ir sprendžia, į kurią klasę priimti. Įvertinimą įrašo į priėmimo protokolą.
24. Priimant į muzikos skyrių atliekama vaikų ir mokinių gebėjimų patikra:
24.1. vaikų ir mokinių muzikinė atmintis, klausa, ritmo pojūtis, taip pat gebėjimų ir fizinių duomenų atitiktis pasirinktam pagrindiniam muzikos dalykui;
26. Vaikai ir mokiniai į muzikos skyrių priimami direktoriaus įsakymu. Jį direktorius rengia vadovaudamasis komisijos nutarimu.
27. Vaikų ir mokinių priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi. Sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą.
28. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas.
29. Mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registravimo knygoje.

V. INFORMAVIMAS APIE PRIĖMIMĄ

31. Priimtų vaikų ir mokinių sąrašai skelbiami internetiniame puslapyje arba mokyklos skelbimų lentoje ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo direktoriaus įsakymo dėl mokinių priėmimo išleidimo dienos.