Apie Olweus patyčių prevencijos programą

Informacija

patyciulogo

„Olweus“ patyčių prevencinę programą sukūrė Norvegijos psichologas profesorius Dan Olweus. Programos siekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugę imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai mokykloje nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs. Tai yra tam tikras iššūkis mokykloje dirbantiems suaugusiems: jie turėtų tapti tinkamo elgesio modeliais ir būti autoritetais, užuot buvę autoritariškais. Šiurkštumo, prievartos, smurto, pagal „Olweus“ modelį, mokykloje neturėtų būti.

Informacija tėvams apie Olweus patyčių prevencijos programą >>

„Olweus“ patyčių prevencijos programa yra pagrįsta gausybe mokslinių tyrimų ir laikoma viena efektyviausių patyčių mažinimo programų. Ji tiksliai apibrėžia veiklas ir strategijas bei padeda kurti kolektyvinę viso mokyklos personalo kompetenciją kovojant su patyčiomis.

„Olweus“ programa vykdoma bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Šios programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Bendrojo lavinimo mokyklos, kurios dalyvauja patyčių ir smurto prevencijos programoje Olweus, prisiima įsipareigojimus:

    Suskirstyti mokytojų kolektyvą į grupeles (iki 15 žmonių vienoje);
    Paskirti po 2 kiekvienos grupelės vadovus;
    Sudaryti sąlygas (užtikrinti) kiekvienai grupelei susirinkti 2 kartus per mėnesį 90-čiai minučių grupiniams užsiėmimams (mokymuisi ir atvejų aptarimams);
    Paskirti Olweus programos koordinatorių mokykloje;
    Bendradarbiauti su Olweus programos instruktoriumi, kuris įvertins patyčių problemos mastą mokykloje, dalyvaus mokytojų mokymuose ir kt.;
    Užtikrinti, kad klasių auklėtojai kartą per savaitę vestų 45 min trukmės tikslines klasės valandėles auklėjamojoje klasėje, skirtas patyčių temoms analizuoti (pagal Olweus programoje pateikiamas instrukcijas)
    Mokyklai pervedamas Olweus programos vykdymui skiriamas lėšas panaudoti užmokesčiui programoje dalyvaujantiems pedagogams.
    Teikti finansines ir veiklos ataskaitas SPPC pagal nustatytas formas.

  Pasibaigus „Olweus“ programos įgyvendinimo mokykloje laikotarpiui, mokykloms siūloma tęsti pradėtus darbus. Kai kurios mokyklos, kurioms pavyks sėkmingai tęsti programą laikantis „Olweus“ standarto, įgis teisę vadintis licencijuotomis Olweus mokyklomis.

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.