Ugdymo karjerai centras mokykloje

Informacija

Įžengus mokyklon krinta į akis ant sienos esanti rodyklė "Ugdymo karjerai centras, 124 kab.". Galbūt kai kam kyla klausimas, o kur dingo PIT? Neformalus Profesinio informavimo taškas (PIT) mokykloje veikė 2007-2012 metais. Nuo 2013 metų jo veikla įsiliejo į Ugdymo karjerai programos veiklas ir paslaugas, todėl vietoje PIT'o buvo įsteigtas Ugdymo karjerai centras.

Ugdymo karjerai centras (124 kab., I aukštas) atidarytas 8-16 val. Čia pasikonsultuoti karjeros klausimais, paieškoti informacijos internete arba atlikti testus gali mokiniai, jų tėvai ir mokytojai.

Ugdymo karjerai centre karjeros specialistės teikia mokiniams individualias ir grupines konsultacijas, organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų, kolegijų atstovais, kitomis organizacijomis, inicijuoja išvykas į Kauno darbo biržą, mokymo įstaigas, laboratorijas, dirbtuves, įmones, bendradarbiauja su mokyklos specialistais, administracija ir mokytojais. Sukaupta metodinė medžiaga ir speciali literatūra naudojama klasių valandėlių metu ar karjeros ugdymo užsiėmimuose, integruotų pamokų, edukacinių užsiėmimų metu.

Mokiniams teikiamos įvairios ugdymo karjerai paslaugos:

  •     Karjeros konsultavimo paslauga.
  •     Karjeros informavimo (kartu su profesiniu veiklinimu) paslaugos.
  •     Ugdymo karjerai mokymai.
  •     Karjeros į(si)vertinimo paslaugos.
  •     Darbo paieškai skirtos priemonės.

Šios paslaugos tarpusavyje glaudžiai siejasi, jos yra nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas mokinio atžvilgiu. Jų paskirtis - padėti mokiniui susikurti savo karjeros kelią, t. y. pažinti save ir savo aplinką, pasirinkti karjeros veiklas ir mokymosi sritį, susidaryti karjeros planą ir pasirengti jį įgyvendinti.

Jolanta Leonavičienė, karjeros koordinatorė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.