Įgyvendinamos programos ir projektai

Informacija
Sukūrė Trečiadienis, 2018 gegužės 16 16:40
Peržiūros: 4210

2018 aprupin logo201x112 ES paramos projektas

Siekdama modernizuoti 1–8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką, gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bendrai finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektą 2017-2019 metais įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. 


 logo vgtu   Ateities inžinerija

"Vyturio" gimnazija bendradarbiauja su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU) ir, dalyvaudama neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) projekte "Ateities inžinerija", 2017-2018 m.m.  vykdo modulio "Android mobiliųjų įrenginių programavimas" veiklas.


erdvelaivis 

Mokslo populiarinimo festivalio "Erdvėlaivis Žemė" partneriai

Kauno "Vyturio" gimnazija 2016 m. prisijungė prie organizatorių komandos ir tapo mokslo populiarinimo festivalio "Erdvėlaivis Žemė" partneriais.


eu logo 
Gimnazija - Europos parlamento ambasadorė (#MEPALietuva)

Gimnazija 2016-2017 mokslo metais dalyvauja projekte „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (#MEPALietuva). Projektą, kurio tikslas – skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis,  ypač Europos Parlamento vaidmeniu demokratijoje, įgyvendina Europos Sąjungos Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje. 


 pusryciu logo Sveikatiados pusryčių klubas

Respublikiniame sveikos gyvensenos projekte „Sveikatiados pusryčių klubas“ dalyvauja 5 klasių mokiniai. Tai renginių, paskaitų ir užsiėmimų ciklas, kuriuo siekiama paskatinti mokyklų bendruomenes daugiau dėmesio skirti vaikų žinioms apie pusryčių svarbą ir naudą bei ugdyti įprotį pusryčiauti.


logo erasmus   

Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projektas "Inovatyvūs mokymo(si) metodai - sėkmingas mokinių bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymas"

Nuo 2016-09-01 iki 2017-08-31 mūsų gimnazijoje vykdomas  programos „Erasmus+" KA1 darbuotojų mobilumo projektas "Inovatyvūs mokymo(si) metodai - sėkmingas mokinių bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymas", kuriuo siekiama tobulinti ir gilinti gimnazijos mokytojų kompetencijas, švietimo sistemos ir politikos supratimą, užsienio kalbų įgūdžius, pokyčių inicijavimo gebėjimus.

Erasmus+ K2 strateginės partnerystės projektas "Inclusion on the way to Europe" (Įtraukiamasis ugdymas kelyje į Europą)

"Įtraukiamasis ugdymas kelyje į Europą" - tai "Erasmus +" K2 Strateginės partnerystės mokykloms programos daugiašalis projektas, skatinantis aktyvų Europos  mokyklų bendradarbiavimą, siekiant kurti naujoviškas aukštos kokybės mokymo ir mokymosi praktikas, skatinti institucijų modernizavimą ir naujoves visuomenėje. Projekto koordinatorius - mūsų gimnazija. Kitos dalyvaujančios partnerinės šalys - Italija, Švedija, Turkija, Rumunija. Projekto trukmė dveji metai, nuo 2016-09-01 iki 2018-08-31. 


 march Tarptautinės STEAM patirties išbandymas

Kauno "Vyturio" gimnazija 2016 m. kovo - spalio mėnesiais dalyvauja išbandant MARCH projekto tarptautinę gerąją patirtį - STEAM veiklų scenarijus. Šiuo projektu siekiama sudominti mokinius moksline veikla, atskleisti jiems mokslo reikšmę kasdieniam gyvenimui ir pritaikymą sprendžiant vietos bendruomenių darnaus vystymosi problemas ir taip prisidėti prie mokslo populiarinimo. 


 patria Socialinės savanorystės projektas "3D"

Kauno „Vyturio“ gimnazija ir su jaunimu dirbanti organizacija „A.C.Patria“ 2016 m. sausio-birželio mėn. kartu įgyvendina projektą „3D“ (pagal Šv. kun. J.Boską: Darbas, Duona, Dangus), kuriuo siekiama sudaryti palankias sąlygas I-III gimn. klasių moksleiviams įsitraukti į socialinę veiklą per savanorystę. Savanorystės metu jiems suteikiama galimybė įgyti patirties už gimnazijos ribų, savanorius priimančiose organizacijose Kaune.


ateities logoIntelektuali ateities mokykla

“Intelektualios ateities mokyklos” projektas skirtas išbandyti mokslininkų sukurtas technologijas praktiškai, kad būtų galima įvertinti jų poveikį švietimo kokybei ir efektyvumui. Kauno "Vyturio" gimnazija yra Vilniaus universiteto partnerė įgyvendinant 2015–2019 m. tyrimų programą „Išmaniųjų technologijų taikymo mokymui, mokymuisi ir kultūrinei terpei tyrimai“, kuriant intelektualią ateities mokyklą (IAM). 


mtp MTP plius programa

 Dalyvavome 2009-2010 m. LR Švietimo ir mokslo ministerijos "Mokyklų tobulinimo programos plius" (MTPplius) finansuojamuose projektuose "Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas", "Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra".

Mokykla pagal projekto sąlygas aprūpinta moderniomis technologijomis ir mokymo priemonėmis.


 patyciulogo    OLWEUS patyčių prevencijos programa

„Olweus“ programa mokykloje vykdoma, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas.

Už sėkmingą programos įgyvendinimą mokyklai suteiktas "Olweus mokyklos" vardo sertifikatas 2013-2015 metams ir 2015-2017 metams.


 smpf-logo    Daugiašalės partnerystės Comenius programa


logo etw   Tarptautinė E-Twinning programa

 Tarptautinis projektas „Mano šalies pinigai“ (originalus pavadinimas "Деньги моей страны"), dalyvauja Lietuva, Latvija, Slovakija, Čekija.

E-Twinning programa yra Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“, dalis.


Mokinių ugdymo karjerai programa

Ugdymo karjerai paslaugos mokykloje mokiniams teikiamos įgyvendinant projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (LR ŠMM 2012-05-23 raštas Nr. SR-2589).


  patinka logo moto  Respublikinis projektas "PATINKA!"

Projektas „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka!)“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-016)  yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Mokykloje užsiėmimai vykdomi bendradarbiaujant su "Informacinių technologijų mokymo centru (ITMC)".


 Pradinio ugdymo tobulinimas

Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas "Pradinio ugdymo tobulinimas"finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1–2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“.


sveikatiada   Respublikinis projektas "Sveikatiada"

Projektas „Sveikatiada" - socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose.

Dalyvauja mokyklos pradinių klasių mokiniai ir mokytojos.