Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Ateitininkai švenčia Šeimos metus

Informacija

Siekiant paminėti besibaigiančius Bažnyčios paskelbtus 2014 m. - Šeimos metus, Kauno krašto ateitininkai (JAS, MAS) spalio 15 d. vakarą Ateitininkų rūmuose rinkosi į šeimų šventę „Graži mūsų šeimynėlė šiandien susirinko“.

Vienas iš ateitininkų veiklos principų – šeimyniškumas - suvienijo ne tik jaunuosius ateitininkus, bet ir jų šeimų narius, kartu dalyvavusius šventinėje programoje.  Jaunieji ateitininkai ruošė meninę programą, kurioje turėjo atskleisti gražiausias šeimos vertybes. Mūsų mokyklos, Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai, parengė B. Ferrero pasakojimo „O kur mano bučinys?“ inscenizaciją ir dainavo M. Valuckaitės (12a kl.) kūrybos dainą apie vaikystę „Aš jau didelė esu“. Linksmą ir prasmingą programą praturtino ir ateitininkai sendraugiai, kurie savo liudijimuose dalinosi šeimos pašaukimo grožiu. O kad bendram šeimų džiaugsmui nieko netrūktų, visi linksminosi vakaronėje bei agapėje dalinosi savo suneštomis namuose gamintomis vaišėmis.

Jono Pauliaus II kuopos globėja, tikynos mokytoja V. Petrulienė

Apdovanojimas Kauno arkivyskupijos garbės ženklu

Informacija

direkt3

Kauno arkivyskupija birželio 24 d. arkikatedroje iškilmingai minėjo dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo dieną. Pasibaigus iškilmėms arkikatedroje dalyviai susirinko arkivyskupijos konferencijų salėje.  Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ tarė nuoširdų ačiū savo ganomiesiems už jų maldas, įdėtą darbą, aktyvumą arkivyskupijos gyvenime, ypač brangų pasauliečių dalyvavimą jame. Už mokyklos bendruomenės aktyvų įsijungimą į Bažnyčios veiklą bei svarų indėlį į jaunimo krikščioniškųjų vertybių ugdymą mokyklos direktorė Aleksandra Bancevičienė apdovanota Kauno arkivyskupijos garbės ženklu - Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

Gerbiama Direktore, nuoširdžiai sveikiname Jus su iškiliu apdovanojimu ir didžiuojamės, kad esate pavyzdys mokyklos bendruomenei.

Šaltinis - kaunoarkivyskupija.lt

direkt1

direkt2

Mokyklos bendruomenė pagerbė šv. Jono Bosko relikvijas

Informacija

Mokyklos bendruomenė pagerbė į Lietuvą atkeliavusias ir pirmiausia Kauną aplankiusias šventojo kunigo, jaunimo globėjo, saleziečių kongregacijos steigėjo, Jono Bosko relikvijas. Ši piligrimystė mūsų šalyje – dalis pasaulinės šventojo relikvijų kelionės, kuri 2009 m. prasidėjo Turine, Italijoje ir ten pat pasibaigs 2015 metais. Kelionės tikslas – suvienyti skirtingų kraštų istorijas, kultūras, pasaulėjautą ir drauge švęsti šv. Jono Bosko 200 metų gimimo jubiliejų.
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, į kurias susirinko katalikiškų ir kitų miesto mokyklų jaunimas. Šv. Mišiose giedojo "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos choras, grojo muzikos skyriaus mokytojai.

Jolanta Leonavičienė, IT mokytoja

bosco1

bosco2

Fotografijos A.Urbonavičiūtės

Šv. Jono Bosko relikvijos Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

Informacija

Kovo 3 d. pirmadienio rytą į Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčią saleziečių vienuoliai atlydėjo 200-ųjų gimimo metinių išvakarėse po pasaulį keliaujančias šv. Jono Bosko relikvijas. Dar gerokai prieš 9 val. Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kartu su “Saulės” gimnazijos jaunimu, sesėmis vienuolėmis, giesmininkais ir tikinčiaisiais nekantravo prie paradinių durų, laukdami ypatingojo svečio.
Apie 8.45 val. atvyko specialus baltas furgonas, skirtas šventojo relikvijų kelionei po Lietuvą. Skambant giesmei, į bažnyčią su “Saulės” gimnazistų pagalba pagarbiai įvežama didelė įstiklinta urna su šv. Jono Bosko vaškine statula ir lotynišku užrašu: “Da mihi animas caetera tolle – Duok man sielas, visa kita paimk”. Ją iki altoriaus atlydi kunigai saleziečiai – Turino kun. Luca Barone SDB, Palemono parapijos klebonas kun. Jacekas Paszenda SDB, Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos klebonas kun. Alessandro Barelli SDB, Kulautuvos parapijos klebonas kun. Ladislovas Baliūnas SJ, taip pat mūsų parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius bei parapijos kunigai, kurie tylioje maldoje suklumpa prie Šventojo relikvijų, o paskui juos – ir vis gausėjantis bažnyčioje tikinčiųjų būrys.
Ypač džiugu, kad pagerbti šv. Joną Bosko – didį jaunimo tėvą ir mokytoją – gausiai susirinko moksleiviai iš įvairių Kauno mokyklų. Jie būriavosi prie urnos, lietė ją rankomis, meldėsi ir turėjo progą pasiklausyti nepaprastai gyvos ir pagavios katechezės, kurią vedė charizmatiškas kunigas salezietis: atrodė, lyg kalbėtų pats šventasis. Kunigas pakvietė visus vaikus kartu su juo sukalbėti maldą “Tėve mūsų”, padėti šventojo Jono Bosko paveikslėlį prie urnos ir paprašyti viso to gero, ko trokšta širdis.
Įėję į bažnyčią tikintieji dovanų gaudavo šv. J. Bosko paveikslėlį su malda, taip pat galėjo įsigyti knygeles apie šventojo gyvenimą ir apie saleziečių prevencinę ugdymo sistemą, o pasimeldę turėjo progos bažnyčioje apžiūrėti saleziečių išstatytus stendus, supažindinančius su šv. Jono Bosko gyvenimu.
10 val. konferencijų salėje vyko dvasininkams  ir vienuoliams skirta konferencija, kurią vedė kunigas iš Turino Luca Barone SDB. Jis kalbėjo apie šv. Joną Bosko gyvenimą, kunigystę, jo pasiaukojamą jaunimo meilę ir apie bendrystę, kuri veda į šventumą.
Prieš šv. Mišias daugiau kaip 20 liturginiais rūbais pasipuošusių kunigų iškilmingai atėjo pasimelsti prie urnos. Pradėdamas maldą Kauno arkivyskupijos vyskupas auziliaras Kęstutis Kėvalas sakė, kad čia jaučiama Dievo artuma, nes šv. Jonas Bosko yra Dievo artumoje. Jis pasveikino gausiai susirinkusį jaunimą, mokytojus ir pakvietė kartu melstis ir prašyti šventojo užtarimo, kad būtume panašūs į jį. Po trumpos kunigų maldos, lydimos „Vyturio“ katalikiškos mokyklos choristų giesmės “Don Bosko, gerasis mūsų Tėve”, prasidėjo šv. Mišios. Joms vadovavo vyskupas Kęstutis Kėvalas, kartu koncelebravo 35 kunigai.
Homiliją pradėjęs vyskupas pakvietė visus stabtelėti prie šv. Bosko gyvenimo, nes jo susitapatinimas su Kristumi ir nuveikti darbai gali būti atkartoti ir šiandien tų širdžių, kurios atviros, kad ta malonė ištiktų, o ypač jaunimo, šiandien pavedamo šio šventojo globai. Šventasis Bosko uždegė saleziečių širdis rūpintis jaunimu, nes juose ateitis, nauja epocha. Vyskupas pasidžiaugęs, kad šventojo kelionė atveria kelią pašaukimams, paprašė italų misionierių kun. Luca Barone SDB iš Turino pasidalyti mintimis apie šv. Joną Bosko, o seserį salezietę Luciją Grybaitę FMA pabūti vertėja.
Kunigas Lukas akcentavo tris dalykus. Pirma, kad susirinkome paminėti gyvąjį Bosko, nes tikėjimas yra tikėjimas gyvuoju Dievu, kas gyvena Jame, gyvena amžinai. Mes meldžiame Dievą užtariant Bosko. Antra, Bosko suprato jaunimo širdį, sugebėjo surinkti jo svajones ir vedė juos drauge link Dievo. Trečia, J. Bosko atidavė save visą jaunimui ir gyvenimu parodė, dėl ko verta gyventi: kad viską atiduotum tam, kurį myli. Misionierius baigė malda, prašydamas šv. J. Bosko visas jaunimo mintis ir troškimus, žaizdas ir ašaras nunešti Dievui, suteikti Jam galimybę kartu kurti ateitį.
Pasibaigus šv. Mišių liturgijai, Palemono Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės klebonas kun. teol. lic. Jacek Paszenda SDB saleziečių vardu padėkojo Kristaus Prisikėlimo parapijos  klebonui už relikvijų priėmimą į šią gražią bažnyčią ir įteikė lentelę, kuri primintų, kad šv. Jonas  Bosko čia pasilieka. Taip pat buvo pareikšta nuoširdi saleziečių padėka “Vyturio” katalikiškos mokyklos, kuri apsisprendė eiti Šv. Jono Bosko dvasingumo keliu, direktorei Aleksandrai Bancevičienei ir giesmes atlikusiam 200 vaikų chorui, simbolizuojančiam 200-ąsias kun. Bosko gimimo metines.
Vyskupas K. Kėvalas palinkėjo palaimos saleziečiams misionieriams ir visų padėką paprašė išreikšti plojimais.
12 val. šv. Jono Bosko relikvijos buvo iškilmingai išlydėtos į Palemono parapiją, pas saleziečius.
Ši relikvijų piligrimystė mums suteikė gražią progą prisiminti šventojo liudijimą ir leistis įkvėpiamiems jo meilės Dievui bei artimui. Labai trokštame ir tikime, kad ši prasminga šventojo Jono Bosko viešnagė mūsų parapijos jaunuolių sielose subrandins Evangelijos vertybes ir atneš naujų pašaukimų.


Šaltinis - Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios tinklalapis http://www.prisikelimas.lt

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja Jurga Burneikienė

Šv. Kazimierui - 555

Informacija

Mokyklos mokinių komanda, vadovaujama dailės mokytojų J. Stravinskienės ir V. Paulaitienės, dalyvavo Kauno moksleivių dailės projekte. Projektas skirtas švento Kazimiero, Lietuvos ir jaunimo globėjo, 555 metinių paminėjimui.

Jolanta Leonavičienė, IT mokytoja

kazimieras1

kazimieras3

Nuotraukos - A.Augustis

Suaugusiųjų katechezės mokykla

Informacija

Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos programa TIKĖJIMO PAGRINDAI skirta suaugusiųjų rengimui Krikštui ir kitiems sakramentams pagal Visuotinėje Bažnyčioje priimtą  Suaugusiųjų įkrikščioninimo programą. Programoje yra numatytas nemokamas kursas pedagoginei bendruomenei „Krikščioniškojo dvasingumo ugdymas šiuolaikinėje visuomenėje“ (90 val., 25 susitikimai). Šį kursą klauso keletas mūsų mokyklos mokytojų ir administracijos narių.

Mokymus veda VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėst. dr. Artūras Lukaševičius.

Susipažinkite su mokymų vaizdo įrašais internete:
http://www.tikejimometai.lt/w/?id=66#_knkk01_02

Pirmoji pažintis su šv. Jonu Bosko

Informacija

2013 m. sausio 30 d. mokykloje lankėsi kunigas salezietis Jacek Pascenda. Kunigas supažindino 3 - 6 klasių mokinius su jaunimo, vaikų globėju šventuoju kunigu Jonu Bosko.

Perskaitykite straipsnį Pirmoji mokinių pažintis su jaunimo globėju kunigu J. Bosko (autorius - tikybos mokytoja V. Petrulienė)

Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena

Informacija

komunija"Komunija reikalinga visiems: geriesiems, kad išliktų geri, ir blogiesiems, kad taptų geri."

(Šventasis kun. J. Bosco)

 

Rugsėjo 5 d. (penktadienis) – kultūrinė, meninė, pažintinė diena mokykloje „Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena“.

Eucharistijos šventimas šv.Antano Paduviečio parapijos bažnyčioje:

  • 9.30 val.  -  šv. Mišios 5-8 klasių mokiniams;
  • 11.00 val. - šv. Mišios 9-12 klasių mokiniams.

2-4  klasių mokiniams Eucharistijos šventimas vyks rugsėjo 8 d. (pirmadienį) 9.00 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Belevičiūtė

Mišrus choras „Vyturys“ Šiluvos atlaiduose

Informacija

siluva2014

Rugsėjo 7-15 d. Šiluvoje švenčiami didieji Šv. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Kasmet artėjant atlaidams skelbiama išsami dienų programa, kviečiant į atlaidus atvykti įvairių tarnysčių, profesijų, amžiaus tikinčiuosius. Šv. Mišias aukoja Lietuvos vyskupai, gausiai atvykstantys kunigai iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Pamaldose gieda jungtiniai chorai.

Mūsų mokykla jau kelintus metus dalyvauja piligriminiuose žygiuose į Šiluvą. O šių metų rugsėjo 11 d. mokyklos mišrus  choras „Vyturys“, vadovaujamas  mokytojos  Rinaldos Burinskienės, dalyvavo Šiluvos  atlaidų Katalikiškų bendruomenių dienoje  ir giedojo 12.00 val. Šv. Mišiose, kuriose buvo meldžiamasi, kad katalikiškos bendruomenės savo veikla ir gyvenimu liudytu prisikėlusį Kristų. Taip pat šiose Mišiose buvo meldžiamasi už „Marijos radijo“ šeimą, kuri švenčia 10 metų veiklos sukaktį Lietuvoje. Po Šv. Mišių nuskubėjome į Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčią, kurioje kiekvienas galėjome savo intencijomis pasimelsti ir paprašyti Dievo Motinos užtarimo. Dėkojame direktoriaus pavaduotojai ugdymui Violetai, muzikos mokytojoms Ingridai ir Nijolei, kurios kartu su mokiniais įsijungė į bendrą giesmę. Šią gražią, ramią atlaidų dieną visi jautėmės pakylėtai, džiugiai, o sugiedota giesmė, sukalbėta malda sustiprino mūsų bendruomenę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė

Šv. Kazimierui - 555

Informacija

Mokyklos mokinių komanda, vadovaujama dailės mokytojų J. Stravinskienės ir V. Paulaitienės, dalyvavo Kauno moksleivių dailės projekte. Projektas skirtas švento Kazimiero, Lietuvos ir jaunimo globėjo, 555 metinių paminėjimui.

Jolanta Leonavičienė, IT mokytoja

kazimieras1

kazimieras3

Nuotraukos - A.Augustis

Mokyklos bendruomenė pagerbė šv. Jono Bosko relikvijas

Informacija

Mokyklos bendruomenė pagerbė į Lietuvą atkeliavusias ir pirmiausia Kauną aplankiusias šventojo kunigo, jaunimo globėjo, saleziečių kongregacijos steigėjo, Jono Bosko relikvijas. Ši piligrimystė mūsų šalyje – dalis pasaulinės šventojo relikvijų kelionės, kuri 2009 m. prasidėjo Turine, Italijoje ir ten pat pasibaigs 2015 metais. Kelionės tikslas – suvienyti skirtingų kraštų istorijas, kultūras, pasaulėjautą ir drauge švęsti šv. Jono Bosko 200 metų gimimo jubiliejų.
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, į kurias susirinko katalikiškų ir kitų miesto mokyklų jaunimas. Šv. Mišiose giedojo "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos choras, grojo muzikos skyriaus mokytojai.

Jolanta Leonavičienė, IT mokytoja

bosco1

bosco2

Fotografijos A.Urbonavičiūtės

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.