Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Uždekime širdyse šilumą

Informacija

Advento laikas kviečia mus atsigręžti į šalia esančius, o ypač pačius silpniausius ir labiausiai pamirštus žmones. Norėdami pradžiuginti senolius mokyklos Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai ir dalis vienuoliktos klasės mokinių kartu su mokytojomis V. Petruliene ir V. Mileriene aplankė „Pimonovų fondo senelių globos namus“.
Mokiniai seneliams dovanojo ne tik gražiausius sveikinimus, adventinį vaidinimą ir dainas, bet taip pat įteikė savo rankomis gamintus kalėdinius atvirukus bei pačių keptus skanėstus. Po šventinių sveikinimų mokiniai bendravo su seneliais, kurie pasakojo apie savo gyvenimo džiaugsmus, dainavo jaunystės dainas bei deklamavo eiles.
Ne viena mokinė braukė ašarą matydama senukų šypsenas, padėka, jauduliu ir dėkingumu spindinčias akis. Grįždami į namus, mokiniai dalinosi patirtais išgyvenimais ir visi pritarė, jog nepaisant laiko ir gyvenimo naštos, garbingo amžiaus žmonės yra ypač brangūs ir verti pagarbos bei pagalbos.
Senoliai kvietė mus dar kartą juos aplankyti sušilus orams. Mes pažadėjome ir tikrai dar ne kartą pas juos sugrįšime...

Tikybos mokytoja, ateitininkų kuopos globėja Virginija Petrulienė

seneliai2014

Ateitininkai švenčia Šeimos metus

Informacija

Siekiant paminėti besibaigiančius Bažnyčios paskelbtus 2014 m. - Šeimos metus, Kauno krašto ateitininkai (JAS, MAS) spalio 15 d. vakarą Ateitininkų rūmuose rinkosi į šeimų šventę „Graži mūsų šeimynėlė šiandien susirinko“.

Vienas iš ateitininkų veiklos principų – šeimyniškumas - suvienijo ne tik jaunuosius ateitininkus, bet ir jų šeimų narius, kartu dalyvavusius šventinėje programoje.  Jaunieji ateitininkai ruošė meninę programą, kurioje turėjo atskleisti gražiausias šeimos vertybes. Mūsų mokyklos, Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai, parengė B. Ferrero pasakojimo „O kur mano bučinys?“ inscenizaciją ir dainavo M. Valuckaitės (12a kl.) kūrybos dainą apie vaikystę „Aš jau didelė esu“. Linksmą ir prasmingą programą praturtino ir ateitininkai sendraugiai, kurie savo liudijimuose dalinosi šeimos pašaukimo grožiu. O kad bendram šeimų džiaugsmui nieko netrūktų, visi linksminosi vakaronėje bei agapėje dalinosi savo suneštomis namuose gamintomis vaišėmis.

Jono Pauliaus II kuopos globėja, tikynos mokytoja V. Petrulienė

Apdovanojimas Kauno arkivyskupijos garbės ženklu

Informacija

direkt3

Kauno arkivyskupija birželio 24 d. arkikatedroje iškilmingai minėjo dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo dieną. Pasibaigus iškilmėms arkikatedroje dalyviai susirinko arkivyskupijos konferencijų salėje.  Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ tarė nuoširdų ačiū savo ganomiesiems už jų maldas, įdėtą darbą, aktyvumą arkivyskupijos gyvenime, ypač brangų pasauliečių dalyvavimą jame. Už mokyklos bendruomenės aktyvų įsijungimą į Bažnyčios veiklą bei svarų indėlį į jaunimo krikščioniškųjų vertybių ugdymą mokyklos direktorė Aleksandra Bancevičienė apdovanota Kauno arkivyskupijos garbės ženklu - Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

Gerbiama Direktore, nuoširdžiai sveikiname Jus su iškiliu apdovanojimu ir didžiuojamės, kad esate pavyzdys mokyklos bendruomenei.

Šaltinis - kaunoarkivyskupija.lt

direkt1

direkt2

Atsinaujinimo dienos VDU Didžiojoje salėje

Informacija

2014 m. sausio 26–29 dienomis Kauno VDU Didžiojoje salėje vyko Atsinaujinimo dienos „Kas padarys jus laimingus?“. Šioje Atsinaujinimo dienoje turėjome nuostabią galimybę pasiklausyti  kunigo  saleziečio Bruno Ferero (Bruno Ferrero) SDB iš Italijos, kurį iš italų kalbos vertė sesė Liucija Grybaitė.  Daugelis mokyklos mokytojų pažįsta Bruno Ferero iš jo išleistų knygelių vaikams ir jaunimui, nes jose sukaupta dvasinė  išmintis liejasi pasakose, pasakojimuose, pamokymuose. Rašytojas ir kunigas Bruno lyg draugiškai besišnekučiuodamas, šmaikščiai pasakodamas  kokią istoriją, neleido nė akimirkos nuobodžiauti.  Visos kunigo Ferero istorijos remiasi tik vienu tikslu – padėti auklėti jauną žmogų ne griežtai jį kritikuojant, o tiesiog švelniai nukreipiant.  Kunigo viešnagė Lietuvoje buvo neatsitiktinė – kovo mėn. pradžioje į Lietuvą laukiame atvykstant šv. kunigo Jono Bosko relikvijų.  Po pertraukos Bruno Ferero pasakojo apie saleziečių prevencinę sistemą, kuri pradedama diegti ir mūsų mokykloje. Kun. Joną Boską jo darbe su jaunimu palaikė ši idėja: „Ugdant galima pakeisti istoriją!” Todėl jaunimo ugdymui jis skyrė visą gyvenimą.  Kun. Bruno  Ferero teigia, kad kun. J. Bosko pedagoginis stilius aktualus ir šiandien. Ugdymas – sudėtinga veikla, trunkanti ilgą laiką, lydima sėkmių ir nesėkmių, neturinti gatavų receptų, nes ugdydami kaskart susitinkame su unikaliu, nepakartojamu asmeniu. Ugdymas remiasi įsitikinimu, kad kiekviename jaunuolyje glūdintis gėris – tai vertybė, kuriai verta „pašvęsti savo gyvenimą“.
Kun. Bruno Ferero konferencija „Mano laimės paieškos ir patirtis“  žr.: http://www.youtube.com/watch?v=s0kvjrNG_Jw

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė

Pažaislio vienuolyne

Informacija

Balandžio 11 dieną mes, 12b klasės mokiniai, vykome į ekskursiją po Pažaislio vienuolyną. Pamatėme visus gražiausius eksponatus, išlikusius vienuolyne nuo XVII a. Grožėjomės nuostabiomis freskomis, drožiniais bei paveikslais. Pasivaikščiojome po vienuolyno kiemelį, primenantį senus laikus. Ekskursijos gidė papasakojo įdomių istorijų apie šį vienuolyną.
Tai buvo puiki diena, kuri, nors praleista ne mokykloje, suteikė mums naujų žinių ir leido mūsų klasei pabūti drauge galbūt vieną iš paskutinių kartų prieš baigiant mokyklą.

Tekstas - Eidmantės Kalašinskaitės, 12b
fotografijos - Mažvydo Ramanausko, 12b

Krikščionybė - ne nuobodybė

Informacija

Mokyklos bibliotekoje surengta krikščioniškos literatūros paroda "Krikščionybė - ne nuobodybė". Kviečiame apsilankyti.

Bibliotekininkės

bibl paroda

 

Mokyklos bendruomenė pagerbė šv. Jono Bosko relikvijas

Informacija

Mokyklos bendruomenė pagerbė į Lietuvą atkeliavusias ir pirmiausia Kauną aplankiusias šventojo kunigo, jaunimo globėjo, saleziečių kongregacijos steigėjo, Jono Bosko relikvijas. Ši piligrimystė mūsų šalyje – dalis pasaulinės šventojo relikvijų kelionės, kuri 2009 m. prasidėjo Turine, Italijoje ir ten pat pasibaigs 2015 metais. Kelionės tikslas – suvienyti skirtingų kraštų istorijas, kultūras, pasaulėjautą ir drauge švęsti šv. Jono Bosko 200 metų gimimo jubiliejų.
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, į kurias susirinko katalikiškų ir kitų miesto mokyklų jaunimas. Šv. Mišiose giedojo "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos choras, grojo muzikos skyriaus mokytojai.

Jolanta Leonavičienė, IT mokytoja

bosco1

bosco2

Fotografijos A.Urbonavičiūtės

Šv. Jono Bosko relikvijos Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

Informacija

Kovo 3 d. pirmadienio rytą į Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčią saleziečių vienuoliai atlydėjo 200-ųjų gimimo metinių išvakarėse po pasaulį keliaujančias šv. Jono Bosko relikvijas. Dar gerokai prieš 9 val. Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kartu su “Saulės” gimnazijos jaunimu, sesėmis vienuolėmis, giesmininkais ir tikinčiaisiais nekantravo prie paradinių durų, laukdami ypatingojo svečio.
Apie 8.45 val. atvyko specialus baltas furgonas, skirtas šventojo relikvijų kelionei po Lietuvą. Skambant giesmei, į bažnyčią su “Saulės” gimnazistų pagalba pagarbiai įvežama didelė įstiklinta urna su šv. Jono Bosko vaškine statula ir lotynišku užrašu: “Da mihi animas caetera tolle – Duok man sielas, visa kita paimk”. Ją iki altoriaus atlydi kunigai saleziečiai – Turino kun. Luca Barone SDB, Palemono parapijos klebonas kun. Jacekas Paszenda SDB, Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos klebonas kun. Alessandro Barelli SDB, Kulautuvos parapijos klebonas kun. Ladislovas Baliūnas SJ, taip pat mūsų parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius bei parapijos kunigai, kurie tylioje maldoje suklumpa prie Šventojo relikvijų, o paskui juos – ir vis gausėjantis bažnyčioje tikinčiųjų būrys.
Ypač džiugu, kad pagerbti šv. Joną Bosko – didį jaunimo tėvą ir mokytoją – gausiai susirinko moksleiviai iš įvairių Kauno mokyklų. Jie būriavosi prie urnos, lietė ją rankomis, meldėsi ir turėjo progą pasiklausyti nepaprastai gyvos ir pagavios katechezės, kurią vedė charizmatiškas kunigas salezietis: atrodė, lyg kalbėtų pats šventasis. Kunigas pakvietė visus vaikus kartu su juo sukalbėti maldą “Tėve mūsų”, padėti šventojo Jono Bosko paveikslėlį prie urnos ir paprašyti viso to gero, ko trokšta širdis.
Įėję į bažnyčią tikintieji dovanų gaudavo šv. J. Bosko paveikslėlį su malda, taip pat galėjo įsigyti knygeles apie šventojo gyvenimą ir apie saleziečių prevencinę ugdymo sistemą, o pasimeldę turėjo progos bažnyčioje apžiūrėti saleziečių išstatytus stendus, supažindinančius su šv. Jono Bosko gyvenimu.
10 val. konferencijų salėje vyko dvasininkams  ir vienuoliams skirta konferencija, kurią vedė kunigas iš Turino Luca Barone SDB. Jis kalbėjo apie šv. Joną Bosko gyvenimą, kunigystę, jo pasiaukojamą jaunimo meilę ir apie bendrystę, kuri veda į šventumą.
Prieš šv. Mišias daugiau kaip 20 liturginiais rūbais pasipuošusių kunigų iškilmingai atėjo pasimelsti prie urnos. Pradėdamas maldą Kauno arkivyskupijos vyskupas auziliaras Kęstutis Kėvalas sakė, kad čia jaučiama Dievo artuma, nes šv. Jonas Bosko yra Dievo artumoje. Jis pasveikino gausiai susirinkusį jaunimą, mokytojus ir pakvietė kartu melstis ir prašyti šventojo užtarimo, kad būtume panašūs į jį. Po trumpos kunigų maldos, lydimos „Vyturio“ katalikiškos mokyklos choristų giesmės “Don Bosko, gerasis mūsų Tėve”, prasidėjo šv. Mišios. Joms vadovavo vyskupas Kęstutis Kėvalas, kartu koncelebravo 35 kunigai.
Homiliją pradėjęs vyskupas pakvietė visus stabtelėti prie šv. Bosko gyvenimo, nes jo susitapatinimas su Kristumi ir nuveikti darbai gali būti atkartoti ir šiandien tų širdžių, kurios atviros, kad ta malonė ištiktų, o ypač jaunimo, šiandien pavedamo šio šventojo globai. Šventasis Bosko uždegė saleziečių širdis rūpintis jaunimu, nes juose ateitis, nauja epocha. Vyskupas pasidžiaugęs, kad šventojo kelionė atveria kelią pašaukimams, paprašė italų misionierių kun. Luca Barone SDB iš Turino pasidalyti mintimis apie šv. Joną Bosko, o seserį salezietę Luciją Grybaitę FMA pabūti vertėja.
Kunigas Lukas akcentavo tris dalykus. Pirma, kad susirinkome paminėti gyvąjį Bosko, nes tikėjimas yra tikėjimas gyvuoju Dievu, kas gyvena Jame, gyvena amžinai. Mes meldžiame Dievą užtariant Bosko. Antra, Bosko suprato jaunimo širdį, sugebėjo surinkti jo svajones ir vedė juos drauge link Dievo. Trečia, J. Bosko atidavė save visą jaunimui ir gyvenimu parodė, dėl ko verta gyventi: kad viską atiduotum tam, kurį myli. Misionierius baigė malda, prašydamas šv. J. Bosko visas jaunimo mintis ir troškimus, žaizdas ir ašaras nunešti Dievui, suteikti Jam galimybę kartu kurti ateitį.
Pasibaigus šv. Mišių liturgijai, Palemono Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės klebonas kun. teol. lic. Jacek Paszenda SDB saleziečių vardu padėkojo Kristaus Prisikėlimo parapijos  klebonui už relikvijų priėmimą į šią gražią bažnyčią ir įteikė lentelę, kuri primintų, kad šv. Jonas  Bosko čia pasilieka. Taip pat buvo pareikšta nuoširdi saleziečių padėka “Vyturio” katalikiškos mokyklos, kuri apsisprendė eiti Šv. Jono Bosko dvasingumo keliu, direktorei Aleksandrai Bancevičienei ir giesmes atlikusiam 200 vaikų chorui, simbolizuojančiam 200-ąsias kun. Bosko gimimo metines.
Vyskupas K. Kėvalas palinkėjo palaimos saleziečiams misionieriams ir visų padėką paprašė išreikšti plojimais.
12 val. šv. Jono Bosko relikvijos buvo iškilmingai išlydėtos į Palemono parapiją, pas saleziečius.
Ši relikvijų piligrimystė mums suteikė gražią progą prisiminti šventojo liudijimą ir leistis įkvėpiamiems jo meilės Dievui bei artimui. Labai trokštame ir tikime, kad ši prasminga šventojo Jono Bosko viešnagė mūsų parapijos jaunuolių sielose subrandins Evangelijos vertybes ir atneš naujų pašaukimų.


Šaltinis - Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios tinklalapis http://www.prisikelimas.lt

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja Jurga Burneikienė

Šv. Kazimierui - 555

Informacija

Mokyklos mokinių komanda, vadovaujama dailės mokytojų J. Stravinskienės ir V. Paulaitienės, dalyvavo Kauno moksleivių dailės projekte. Projektas skirtas švento Kazimiero, Lietuvos ir jaunimo globėjo, 555 metinių paminėjimui.

Jolanta Leonavičienė, IT mokytoja

kazimieras1

kazimieras3

Nuotraukos - A.Augustis

Lietuvos jaunimo dienos

Informacija

Kauno miestas birželio 28 – 30 d. priims Lietuvos jaunimą, atvyksiantį dalyvauti Lietuvos Jaunimo dienose. Šių metų jaunimo dienų tema „Jus aš draugais vadinu“.

REGISTRACIJA Į Lietuvos Jaunimo Dienas pratęsiama iki birželio 21 d.

Šiose jaunimo dienose dalyvaus virš 30 mūsų mokyklos mokinių (14 – 18 metų), taip pat mokyklos direktorė A. Bancevičienė, pavaduotojos ugdymui J.Burneikienė bei V.Belevičiūtė, tikybos mokytojos. s. L. Grybaitė, V.Petrulienė.

Mielas bičiuli, jei tau 14 m. ir daugiau, paskubėk registruotis pats ir pasikviesk draugų!

Mūsų mokyklos grupės LJD vadovė - mokytoja Virginija Petrulienė  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   Dalyvio mokestis 30 Lt.
Susisiekus su mokytoja, į visus klausimus bus atsakyta asmeniškai.

Informaciją apie LJD galite rasti:
http://www.jaunimodienos.lt/ljd2013/turinys/
http://www.jaunimodienos.lt/ljd2013/turinys/ljd-2013-programa/
https://www.facebook.com/jaunimodienos

Daugiau skaitykite: Lietuvos jaunimo dienų PROGRAMA

Suaugusiųjų katechezės mokykla

Informacija

Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos programa TIKĖJIMO PAGRINDAI skirta suaugusiųjų rengimui Krikštui ir kitiems sakramentams pagal Visuotinėje Bažnyčioje priimtą  Suaugusiųjų įkrikščioninimo programą. Programoje yra numatytas nemokamas kursas pedagoginei bendruomenei „Krikščioniškojo dvasingumo ugdymas šiuolaikinėje visuomenėje“ (90 val., 25 susitikimai). Šį kursą klauso keletas mūsų mokyklos mokytojų ir administracijos narių.

Mokymus veda VDU Katalikų Teologijos fakulteto dėst. dr. Artūras Lukaševičius.

Susipažinkite su mokymų vaizdo įrašais internete:
http://www.tikejimometai.lt/w/?id=66#_knkk01_02

Pirmoji pažintis su šv. Jonu Bosko

Informacija

2013 m. sausio 30 d. mokykloje lankėsi kunigas salezietis Jacek Pascenda. Kunigas supažindino 3 - 6 klasių mokinius su jaunimo, vaikų globėju šventuoju kunigu Jonu Bosko.

Perskaitykite straipsnį Pirmoji mokinių pažintis su jaunimo globėju kunigu J. Bosko (autorius - tikybos mokytoja V. Petrulienė)

TAIZE - pasitikėjimo piligrimystė žemėje

Informacija

Daugiau negu prieš septyniasdešimt metų vienuolis brolis Roger įkūrė Taizé bendruomenę. Nuo pat įsikūrimo šią bendruomenę gaivina du siekiai: gyvenimas bendrystėje su Dievu per maldą ir prisiimta atsakomybė tapti taikos, ramybės ir pasitikėjimo skleidėjais žmonijos šeimoje. Tūkstančiai jaunų žmonių iš viso pasaulio nepaliauja keliavę į šią bendruomenę ir kasmetinius žiemos susitikimus ieškoti gyvenimo prasmės.
Šiemtaizeet kasmetinis Europos jaunimo susitikimas, kurį rengia Taizé bendruomenė ir į kurį susirinko apie 45000 jaunų žmonių, vyko Romoje nuo gruodžio 28 d. iki sausio 2 d.
 Į šį susitikimą vyko ir mūsų mokyklos penki vienuoliktokai ir tikybos mokytojos - sesuo Liucija Grybaitė bei  Virginija Petrulienė.
Dalyviai buvo apgyvendinti šeimose, religinėse bendruomenėse, tiek katalikų tiek ir kitų bažnyčių, esančių Romoje ir aplinkiniame regione. Europos susitikimo metu jaunimas turėjo  galimybę susipažinti su Romos miesto architektūra, aplankyti apaštalų kapus ir požemius, melstis didžiosiose bazilikose ir sutikti Popiežių Benediktą XVI, dalintis jaunatviška patirtimi, skirtingais kultūriniais lobynais, diskutuoti  bei  ieškoti vilties ženklų ir gyventi  Evangelija šių dienų sumaištyje.
Romoje  praleidome dienas  drauge su keliais tūkstančiais jaunų žmonių iš visos Europos ir kitų žemynų. Pamatėme, kokie mes skirtingi, ir supratome, kaip svarbu yra tai, kas mus vienija – tikėjimas sutelkiantis bendrystei. Visų tautų atstovai, susirinkę drauge į Romos bazilikas, šlovinome Viešpatį, giedojome ir meditavome tyloje. Savaitė, praleista Romoje leido pajausti, kaip gera dalintis su kitais tuo, ką turime. Netgi kai neturime ką pasakyti, galime išgirsti kitų grupelės narių patirtis, įžvalgas, apmąstymus, kylančius klausimus ir abejones. Išmokome nebijoti išsakyti savo rūpesčius ir kylančias problemas. Likome išklausyti, suprasti ir priimti tokie, kokie esame. Pasidalijimų grupelių dėka užmegztos tarptautinės pažintys ir bendravimas sugrįžus namo tęsiasi toliau.
Taize – tai vieta, į kurią norisi sugrįžti dar ir dar... Tai vieta, kur galima surasti save, artimą ir Dievą...

Tikybos mokytoja V. Petrulienė

Paskirtas mokyklos kapelionas

Informacija

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ dekretu Kauno "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos kapelionu paskirtas kunigas Tomas Trečiokas.

Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena

Informacija

komunija"Komunija reikalinga visiems: geriesiems, kad išliktų geri, ir blogiesiems, kad taptų geri."

(Šventasis kun. J. Bosco)

 

Rugsėjo 5 d. (penktadienis) – kultūrinė, meninė, pažintinė diena mokykloje „Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena“.

Eucharistijos šventimas šv.Antano Paduviečio parapijos bažnyčioje:

  • 9.30 val.  -  šv. Mišios 5-8 klasių mokiniams;
  • 11.00 val. - šv. Mišios 9-12 klasių mokiniams.

2-4  klasių mokiniams Eucharistijos šventimas vyks rugsėjo 8 d. (pirmadienį) 9.00 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Belevičiūtė

Vienuolio misionieriaus apsilankymas

Informacija

Su mokyklos bendruomene 2013 m. sausio 14 d. susitiko vienuolis misionierius, Šv. Jono kongregacijos tėvas Antanas (br. AntoineThomas CSJ). Brolis Antanas keliauja po įvairias pasaulio šalis liudydamas savo gyvenimą su Viešpačiu, kviesdamas ir mokydamas vaikus bei įvairaus amžiaus jaunimą susitikti su Jėzumi, esančiu Šv. Sakramente. Misionierius mokiniams ir mokytojams liudijo apie savo pašaukimą tapti broliu ir, dalindamasis savo asmenine patirtimi, pabrėžė būtinybę ieškoti asmeninio ryšio su Jėzumi kasdienėje aplinkoje, skaitant Šv. Raštą, meldžiantis, praktikuojant sakramentus. Atsiliepdamas į popiežių -  palaimintojo Jono Pauliaus II ir  Benedikto XVI - raginimą, tėvas Antanas JAV ir kitose pasaulio šalyse įkūrė „Vaikų vilties“ misiją, kuri skirta vaikams padėti gyventi realiu Jėzaus artumu Eucharistijoje. Juk „nėra veiksmingesnio bei patikimesnio būdo pasiekti tvirtą bei ilgalaikę taiką pasaulyje, kaip Švč. Sakramento garbinimas”  (popiežius, palaimintasis Jonas Paulius II).
Svečias, viešėdamas mūsų šalyje, ragina tikinčiuosius atsiliepti į Bažnyčios vadovų raginimą  įvairias bendruomenes įsijungti  į nepaliaujamą Švč. Sakramento adoraciją. Brolis Antanas, atvykęs iš  Naujosios Zelandijos, liudija  mums, kad Dievui nėra ribų pasaulyje, nėra sienų, kultūrų ar kalbų barjero. Jis, Viešpats, gali būti randamas kiekviename pasaulio taške ir kiekvienoje plakančioje širdyje.

Daugiau informacijos apie Šv.Jono bendruomenę ir vaikų Švč. Sakramento adoraciją (anglų k.) galite rasti internete:
http://childrenoftheeucharist-waf.org/html/childrens_adoration.htm
http://nzstjohn.wordpress.com/

Tikybos mokytoja V.Petrulienė

Mišrus choras „Vyturys“ Šiluvos atlaiduose

Informacija

siluva2014

Rugsėjo 7-15 d. Šiluvoje švenčiami didieji Šv. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Kasmet artėjant atlaidams skelbiama išsami dienų programa, kviečiant į atlaidus atvykti įvairių tarnysčių, profesijų, amžiaus tikinčiuosius. Šv. Mišias aukoja Lietuvos vyskupai, gausiai atvykstantys kunigai iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Pamaldose gieda jungtiniai chorai.

Mūsų mokykla jau kelintus metus dalyvauja piligriminiuose žygiuose į Šiluvą. O šių metų rugsėjo 11 d. mokyklos mišrus  choras „Vyturys“, vadovaujamas  mokytojos  Rinaldos Burinskienės, dalyvavo Šiluvos  atlaidų Katalikiškų bendruomenių dienoje  ir giedojo 12.00 val. Šv. Mišiose, kuriose buvo meldžiamasi, kad katalikiškos bendruomenės savo veikla ir gyvenimu liudytu prisikėlusį Kristų. Taip pat šiose Mišiose buvo meldžiamasi už „Marijos radijo“ šeimą, kuri švenčia 10 metų veiklos sukaktį Lietuvoje. Po Šv. Mišių nuskubėjome į Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčią, kurioje kiekvienas galėjome savo intencijomis pasimelsti ir paprašyti Dievo Motinos užtarimo. Dėkojame direktoriaus pavaduotojai ugdymui Violetai, muzikos mokytojoms Ingridai ir Nijolei, kurios kartu su mokiniais įsijungė į bendrą giesmę. Šią gražią, ramią atlaidų dieną visi jautėmės pakylėtai, džiugiai, o sugiedota giesmė, sukalbėta malda sustiprino mūsų bendruomenę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė

Kalėdiniai sveikinimai

Informacija

Apaštalinio Nuncijaus sveikinimas mokyklos bendruomenei.

kaledos1 001

Skaityti daugiau...

Konferencija "Gamtos dėsniai - Kūrėjo paliktos mįslės"

Informacija

2011 m. gruodžio 9 d. mokykloje vyko respublikinė konferencija "Gamtos dėsniai - Kūrėjo paliktos mįslės". Konferencijos dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš Alytaus Šv.Benedikto gimnazijos, Šiaulių J.Janonio gimnazijos, Šilutės M.Jankaus pagrindinės mokyklos, Šlienavos pagrindinės mokyklos, Kauno Jėzuitų, KTU Vaižganto, Maironio universitetinės, J.Jablonskio gimnazijų, Kauno S.Daukanto, "Purienų", J.Urbšio katalikiškos, "Vyturio" katalikiškos vidurinių mokyklų.

Konferencijos dalyvių pažymas galima atsispausdinti iš Kauno pedagogų kvalifikacijos centro interneto svetainės www.kpkc.lt.

Susipažinkite su konferencijos dalyvių pranešimų tezėmis.

Ateitininkams linkime "Visa atnaujinti Kristuje"

Informacija

Lapkričio 25 d. Šilainių Šv. Dvasios bažnyčioje Kauno miesto ateitininkai davė įžodį. Mūsų mokyklos Jono Pauliaus II kuopos ateitininkės įžodžio metu Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje pasižadėjo sekti Kristų, dirbti ir aukoti Dievui ir Tėvynei ir uoliai eiti ateitininko pareigas.

Ateitininko įžodį davė mūsų mokyklos mokinės:
Gabrielė Vaičaitytė
Ramunė Sidaraitė
Viktorija Muliuolytė

Sveikiname ateitininkes ir linkime “Visa atnaujinti Kristuje”!

Tikybos mokytoja Virginija Petrulienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.