Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Mokyklos audito rezultatai

Informacija

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros komanda 2011 m. balandžio 4 - 8 dienomis vertino Viešąją įstaigą Kauno "Vyturio" katalikišką vidurinę mokyklą.

Išrašas iš Nacionalinės vertinimo agentūros 2011-06-01 išorės audito ataskaitos Nr. IS-194:

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai:
1. Bendruomenės nariai didžiuojasi savo mokykla, puoselėja ir kuria tradicijas (1.1.2., 1.1.3.).
2. Mokykla atvira ir svetinga (1.1.5.).
3. Klasių mikroklimatas palankus mokymuisi (1.1.6.).
4. Skatinamas pageidaujamas mokinių elgesys (1.3.2.).
5. Pasirenkamųjų programų pasiūla atitinka daugumos mokinių poreikius, interesus ir mokyklos galimybes (2.1.4., 2.1.5.).
6. Dauguma mokinių atsakingi už savo mokymąsi (2.4.1.).
7. Geri neakademiniai, ypač meniniai, mokinių pasiekimai (3.2.2.). 
8. Rūpinimasis mokiniais skatina jų asmenybės ir socialinę raidą (4.1., 4.3.1.).
9. Kryptinga pagalba planuojant karjerą (4.4.).
10. Vadovai demokratiškai organizuoja mokyklos veiklą (5.3.1., 5.4.2.).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai:
1. Metodų, skatinančių mokinių aktyvumą ir bendradarbiavimą, taikymas (2.3.1., 2.2.3.).
2. Mokymo (-si) veiklos diferencijavimas ir individualizavimas, atsižvelgiant į mokinių poreikius (2.5.2, 4.3.2).
3. Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir gautos informacijos panaudojimas pamokose (2.6.1., 3.1.1.).
4. Metodinė veikla, užtikrinant ugdymo kokybę ir veiksmingumą (5.1.3, 2.1.1.).
5. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procedūra, gautų išvadų panaudojimas planavimui (5.2.).

Mokykla pagirta už sėkmingą Muzikos skyriaus, plėtojančio mokinių meninę raišką, veiklą.

Po išorės vertinimo pateiktų rekomendacijų, mokykla pasirengė veiklos tobulinimo planą, dalį tobulintinų aspektų planuoja gerinti 2012 metais.

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.