Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vertinimas mokslo metų pabaigoje

Informacija

VIII. VERTINANT SUKAUPTOS INFORMACIJOS FIKSAVIMAS IR INFORMAVIMAS BAIGIANTIS UGDYMO LAIKOTARPIUI, UGDYMO PROGRAMAI

37. Baigiantis ugdymo laikotarpiui (ciklui), 5-8, I-II gimn. klasių mokiniams – trimestrams, III-IV gimn, klasių mokiniams – pusmečiams, ir mokslo metams mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas.
38. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, trimestro, pusmečio ar kito trumpesnio nei metai laikotarpio dalyko įvertinimas (toliau – trimestro / pusmečio dalyko įvertinimas) fiksuojamas iš visų atitinkamo laikotarpio pažymių, skaičiuojant jų svertinį arba aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę. Esant poreikiui mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) paaiškinama, kokie svertinio vidurkio dėmenys (pvz., kontroliniai darbai, projektai ir kt.) daro įtaką trimestro / pusmečio dalyko įvertinimui ir kokie jų svertiniai koeficientai.
39. Mokiniams 5-8, I-II gimn. klasėse dalyko trimestro vertinimas ir III-IV gimn. klasėse dalyko pusmečio vertinimas vedamas elektroniniame dienyne, apskaičiuojant aritmetinį vidurkį iš visų gautų per trimestrą, pusmetį pažymių. Vidurkis apvalinamas laikantis matematikos taisyklių.
40. Kai dalyko mokymosi pasiekimai pažymiais nevertinami, mokiniui trimestrų, pusmečių ir metinių įvertinimų skiltyse įrašomi taikytos vertinimo sistemos įvertinimai: „įskaityta“ („įsk.“), „neįskaityta“ („neįsk.“). Mokiniui, pagal gydytojo ar gydytojų konsultacinės komisijos pažymą atleistam nuo dalyko pamokų, trimestro, pusmečio ar metinių pažymių skiltyje rašoma „atleista“ („atl.“).
41. Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pvz., trimestrą, pusmetį) neatliko visų vertinimo užduočių (pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko trimestro, pusmečio ar kito ugdymo laikotarpio pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; jei mokinys neatliko visų vertinimo užduočių dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“.
42. Jei mokinys per pusmetį be pateisinamos priežasties praleido du trečdalius (daugiau kaip 65 proc.) visų dalyko pamokų ir negavo nei vieno įvertinimo, jam rašomas įvertinimas „neįskaityta“. Jei pamokas praleido dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, jis turi teisę atsiskaityti suderintu su mokytoju laiku.
43. Metinis vertinimas 5-8, I-II gimn. klasių mokiniams vedamas iš I, II ir III trimestrų rezultatų, apskaičiuojant aritmetinį vidurkį, III-IV gimn. klasių mokiniams – iš I ir II pusmečių rezultatų.
44. Mokiniui, turinčiam II pusmečio nepatenkinamą įvertinimą, metinis vertinimas vedamas apskaičiuojant I ir II pusmečių aritmetinį vidurkį.
45. Mokiniui, turinčiam bent vieną pusmetį įvertinimą „neįskaityta“ ir neatsiskaičiusiam už to pusmečio programos dalį, elektroniniame dienyne metinio vertinimas negali būti teigiamas:
45.1. Už „neįskaityta“ pirmojo pusmečio programos dalį mokinys privalo atsiskaityti per antrąjį pusmetį, už „neįskaityta“ antrojo pusmečio programos dalį mokinys privalo atsiskaityti per pedagogų tarybos numatytą laikotarpį iki ugdymo proceso pabaigos. Metinis pažymys vedamas tik atsiskaičius už to pusmečio programą.
45.2. Po mokinio atsiskaitymo už „neįskaitytą“ pusmetį ar pusmečius, metinis rezultatas išvedamas iš įvertinimų, įrašytų atitinkamose elektroninio dienyno skiltyse, apskaičiuojant aritmetinį vidurkį.
46. Jei pasibaigus ugdymo procesui mokiniui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu.
47. Mokiniui, kuris besigydydamas namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka bent vienu ugdymo laikotarpiu kai kurių dalykų nesimokė, dalyko metinis įvertinimas išvedamas atsižvelgus į kitais (turimais) ugdymo laikotarpiais pasiektus mokymosi pasiekimus. Jeigu mokinys laikinai mokėsi sveikatos priežiūros įstaigoje, per atitinkamą laikotarpį jo gautus įvertinimus iš pateiktos mokymosi pasiekimų pažymos mokytojai perkelia į elektroninį dienyną. Įvertinimai elektroniniame dienyne fiksuojami artimiausių pamokų langeliuose mokiniui atvykus į mokyklą, nurodant pažymio tipą „Pažymiai iš kitos mokyklos ar sanatorijos“. Dalyko trimestro, pusmečio įvertinimas išvedamas iš visų įrašytų trimestro, pusmečio vertinimų.
48. Tuo atveju, kai mokinys mokydamasis praleidžia klasę ar (ir) mokosi pagal jam individualiajame ugdymo plane numatytus ugdymo laikotarpius, mokymosi pasiekimai gali būti apibendrinami ir vertinimo rezultatas mokiniui fiksuojamas kitu, nei visai klasei nustatytu, laiku.
49. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo apibendrinami baigiantis trimestrui, pusmečių ir metiniai įvertinimai išvedami, gavus tos mokyklos pažymą apie mokymosi pasiekimus, kurioje nurodyti šiam mokiniui fiksuoti dalykų įvertinimai baigiantis pusmečiui. Įvertinimai iš mokymosi pažymos perkeliami į elektroninį dienyną artimiausių pamokų langeliuose kai mokinys atvyko į mokyklą, nurodant pažymio tipą „Pažymiai iš kitos mokyklos ar sanatorijos“.
50. Pagrindinio ugdymo programos mokymosi pasiekimų patikrinimai ir vidurinio ugdymo programos brandos egzaminai organizuojami laikantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos tvarkos.
51. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto Mokytojų taryba, mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys.
52. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų atitinkamos ugdymo programos dalykų, nurodytų ugdymo plane, mokinio individualiame ugdymo plane, metinius įvertinimus, o pagrindiniame ugdyme ir atlikęs socialinę pilietinę veiklą, į aukštesnę klasę nekeliamas, jis laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą.“
53. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, išskyrus besimokantį pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, turintis patenkinamus visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus ir teisės aktų nustatyta tvarka atlikęs socialinę–pilietinę veiklą, laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka patikrinus mokymosi pasiekimus, išskyrus atvejus, kai švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo mokymosi pasiekimų patikrinimo, – įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

 

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.